สมาคมม้า

สมาคมม้า ประชุมร่วมกับ กรมปศุสัตว์ ขอสถานะปลอดโรคกาฬฯ โรคม้า

          สมาคมม้า ก่อนหน้านี้โรค ANS ได้ระบาดในกลุ่มสัตว์ม้า ลา และม้าลาย จึงทำให้ต้องงดกิจกรรมและกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เหล่านี้ จวบจน 2 เดือนให้หลังที่ผ่านมา ไม่พบการแพร่ระบาดของโรค AHS จึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ มาร่วมประชุมกันเพื่อขอสถานะปลอดโรค AHS ให้แก่ประเทศไทยจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก สมาคมม้า ประชุมกันเพื่อขอสถานะปลอดโรค AHS ให้แก่ประเทศไทย           สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยการประชุมได้เริ่มจากการสรุปผลและผ่อนคลานบางมาตรการที่ ตาม MOU ที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เคยลงนามร่วมกันไว้เพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรค AHS ดังนี้ 1.มีการผ่อนปรนให้สามารถเคลื่อนย้ายม้าและลาได้ แต่สงวนสำหรับม้าลาย ห้ามเคลื่อนย้ายอย่างเด็ดขาด 2. มีการฉีดวัคซีนให้กับม้าแล้ว มากกว่าร้อยละ 90 จากจำนวนม้าในพื้นที่เสี่ยง 1 หมื่นตัว 3. หลังการฉีดวัคซีน 30 วัน จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ม้าได้ร้อยละ […]

Continue Reading